Política de privacitat​

L’associació Limited Edition Athletes (d’ara endavant, LEA) és una organització sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les personis en risc o situació d’exclusió social a través de la pràctica de l’esport.

Wodcelona és un dels projectes en els quals treballa LEA per complir els seus objectius estatuaris.

En aquest lloc web es respecten i cuiden les dades personals de les seves persones usuàries. Has de saber que, com a tal, els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat per crear un espai segur i de confiança.

La teva privacitat és important

En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recopilem de les persones usuàries i com s’utilitzen. T’aconsellem que llegeixis detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquest lloc web.

Totes les persones majors de catorze anys poden registrar-se a http://www.wodcelona.com com a usuàries sense el consentiment previ del seu pare, mare o tutor/a legal.

Per a les persones menors de catorze anys es requereix el consentiment del pare, mare o tutor/a legal per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran de la persona menor d’edat dades relacionades amb la situació professional o econòmica dels altres membres de la família, ni amb la seva intimitat, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares o tutors legals, no t’hi has de registrar com a usuari/a.

Hem mirat de crear un espai segur i de confiança assegurant aquests principis pel que fa a la teva privacitat:

 • No et sol·licitarem mai informació personal, llevat que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • No compartirem mai informació personal de les persones usuàries amb ningú, excepte per complir la llei o en cas que disposem de l’autorització expressa per a això.
 • No utilitzarem mai les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que la present política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa aconsellem a les persones usuàries que la consultin periòdicament. Serà aplicable en cas que les persones usuàries decideixin emplenar algun dels formularis de contacte en què es recaptin dades de caràcter personal.

LEA ha adequat aquest lloc web a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

 • Identitat de l’associació responsable: Limited Edition Athletes
 • Nom comercial: Limited Edition Athletes
 • NIF/CIF: G67318410
 • Adreça: Albiguesos, 32, àtic 2a
 • Correu electrònic: info@LimitedEditionAthletes.com
 • Activitat: associació sense ànim de lucre

A l’efecte d’allò previst al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis d’aquest lloc web rebran el tractament de “dades de persones usuàries del lloc web i subscriptores”.

Per al tractament de dades de les persones usuàries, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents, que s’ajusten a les exigències de l’RGPD:

 • Principi de licitud, transparència i lleialtat. Consisteix que les dades han de ser tractades de manera lícita, lleial i transparent per a la persona interessada.
 • Principi de limitació de la finalitat. Implica, d’una banda, l’obligació que les dades siguin tractades amb una o diverses finalitats determinades, explícites i legítimes; i, de l’altra, la prohibició que les dades recollides amb unes finalitats determinades, explícites i legítimes siguin tractades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Principi de minimització de dades. Comporta que les dades siguin adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’exactitud. Les dades, segons aquest principi, han de ser exactes i, si calgués, actualitzades, i s’han d’adoptar totes les mesures raonables perquè es rectifiquin o suprimeixin les dades inexactes en relació amb les finalitats que es persegueixen.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Està relacionat amb el de minimització. De la mateixa manera que només es poden tractar les dades adequades, pertinents i necessàries per a una finalitat, la conservació d’aquestes dades s’ha de limitar en el temps a l’assoliment de les finalitats que el tractament persegueix. Una vegada que aquestes finalitats s’han aconseguit, les dades han de ser esborrades o, almenys, desproveïdes de qualsevol element que permeti identificar les persones interessades.
 • Principi d’integritat i confidencialitat. Bàsicament, imposa a les persones que tracten dades l’obligació d’actuar proactivament amb l’objectiu de protegir les dades amb què treballen, enfront de qualsevol risc que n’amenaci la seguretat.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?
Les dades personals que tractem a LEA procedeixen de:

 • Formularis web de contacte
 • Sol·licituds d’informació a través del directori
 • Comentaris del blog

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LEA estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar-ne la rectificació
 • Sol·licitar-ne la cancel·lació
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al seu tractament
 • Sol·licitar-ne la portabilitat

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, LEA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com a persona interessada, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat, i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, així com a transmetre’ls a una altra persona responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que aquestes es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Les persones interessades també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), si consideren que el tractament de dades personals que les concerneixen infringeix el reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan una persona usuària es connecta amb aquest lloc web (per exemple, per comentar un post, sol·licitar informació o contactar amb l’associació) està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable LEA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, com poden ser l’adreça IP, el nom o nom d’usuari/a, l’adreça de correu electrònic o d’altres. En facilitar aquesta informació, la persona usuària dona el seu consentiment perquè sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per LEA només com es descriu en la present política de privacitat.

En aquest lloc web hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de sol·licitud d’informació. Sol·licitem les dades personals següents: nom, correu electrònic (per respondre als requeriments de les persones usuàries) i número de telèfon. Per exemple, podem fer servir aquestes dades per respondre a una sol·licitud teva i donar contestació als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir en relació amb la informació inclosa en el lloc web, amb els serveis que es presten a través del lloc web, amb el tractament de les teves dades personals, amb els textos legals inclosos en el lloc web, etc., així com a qualssevol altres consultes no subjectes a les condicions de contractació. T’informem que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de CDmon (10DENCEHISPAHARD, SL), dins de la UE, a Barcelona (Espanya) i de CloudWays (Cloudways Ltd.), dins de la UE, a Birkirkara (Malta), ambdós proveïdors de LEA.
 • Formulari per a comentaris del blog. Per comentar les publicacions del blog http://www.LimitedEditionAthletes.com no es requereix que la persona usuària hi estigui registrada. La persona usuària podrà publicar tants comentaris com vulgui i donar resposta sobre els anteriors. T’informem que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de CDmon (10DENCEHISPAHARD, SL), proveïdor de LEA dins de la UE, a Barcelona (Espanya) i de CloudWays (Cloudways Ltd.), dins de la UE, a Birkirkara (Malta).

Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament de les eines i els algorismes que ajuden aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.

També recollim dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de la persona usuària quan navega per aquest lloc web, que detallem en la política de cookies.

Així mateix, pel que fa a la presència en les xarxes socials, el tractament de les dades de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de LEA es regirà per tot allò que s’ha exposat en aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés pertanyents a la xarxa social corresponent en cada cas i acceptades prèviament per la persona usuària de LEA. Les dades seran tractades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, per informar d’activitats, productes i serveis de LEA o per a qualsevol altra finalitat permesa per les normatives de les xarxes socials. En cap cas farem servir els perfils de les persones seguidores a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb allò que s’estableix a l’RGPD, LEA serà responsable del tractament de les dades corresponents a les persones usuàries del lloc web i subscriptores.

LEA no ven, lloga ni cedeix a terceres persones, sense el consentiment previ, dades de caràcter personal que puguin identificar la persona usuària, ni ho farà en el futur. No obstant això, en alguns casos es podran fer col·laboracions amb professionals, i en aquests casos es requerirà el consentiment de les persones usuàries després d’informar-les sobre la identitat de la persona col·laboradora i la finalitat de la col·laboració, sempre seguint els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base legal per al tractament de les dades de les persones usuàries és el consentiment. Per contactar, subscriure’s o fer comentaris en aquest lloc web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE LES DADES RECOLLIDES

Les dades que es tracten en aquest lloc web són dades identificatives. En cap cas no es tracten dades especialment protegides.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.

A QUI ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes de les eines emprades per gestionar les teves dades són contractades per terceres persones.

Per tal de prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, LEA comparteix dades amb els prestadors següents, sota les seves condicions de privacitat corresponents:

  • Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text situats al teu ordinador per ajudar LEA a analitzar l’ús que les persones usuàries fan del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc web http://www.LimitedEditionAthletes.com (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.
  • Google AdSense, un servei de publicitat web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google AdSense utilitza cookies, que són arxius de text situats al teu ordinador per ajudar el lloc web http://www.wodcelona.com a mostrar publicitat. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc web http://www.LimitedEditionAthletes.com (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units i permet mostrar-te anuncis rellevants atenint-se a les teves visites anteriors a aquest lloc web o a d’altres. Les persones usuàries poden inhabilitar la publicitat personalitzada, per a la qual cosa cal que accedeixin a l’apartat de personalització d’anuncis de Google.
  • Hosting 1: https://www.cdmon.com/es
   Més informació a: https://www.cdmon.com/es/avisos-legales
   CDmon (10DENCEHISPAHARD, SL) tracta les dades amb la finalitat de portar a terme els seus serveis de hosting per a LEA.
  • Hosting 2: (https://www.cloudways.com/)
   Más información a: (https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy)
   CloudWays (Cloudways Ltd.) tracta les dades amb la finalitat de portar a terme els seus serveis de hosting per a LEA.

NAVEGACIÓ

En navegar pel lloc web http://www.wodcelona.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar les persones usuàries. Entre les dades no identificatives també hi ha les relacionades amb els hàbits de navegació de les persones usuàries a través de serveis de terceres persones.

Aquest lloc web utilitza els serveis d’anàlisis de terceres persones de Google Analytics. La informació que proporciona la fem servir per analitzar tendències, administrar el lloc web, rastrejar els moviments de les persones usuàries al lloc web i recopilar informació demogràfica sobre la base de les persones usuàries en conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

LEA es compromet, pel que fa a l’ús i tractament de les dades personals de les persones usuàries, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats exposades en aquesta política de privacitat, així com a complir la seva obligació de guardar-les i d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest lloc web inclou un certificat SSL, que és un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, que la transmissió de les dades entre un servidor i una persona usuària del lloc web, així com la retroalimentació, sigui totalment xifrada o encriptada.

LEA no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat d’Internet ni, per tant, que no pugui produir-se la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de terceres persones.

Quant a la confidencialitat del processament, LEA s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’associació per processar les dades de les persones usuàries (incloent-hi el seu personal, col·laboradors/es i prestadors/es de serveis) estigui sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti cap incident de seguretat, una vegada detectat, LEA haurà de notificar-lo a la persona usuària sense demores indegudes i proporcionar la informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat segons els terminis legalment establerts per a aquest efecte.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a persona usuària, tu ets l’única responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a LEA, i la persona responsable del seu tractament està exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest assumpte.

Les persones usuàries garanteixen en tots els casos l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, accepten proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

La persona usuària declara haver estat informada de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament d’aquestes per part de LEA en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades de les persones interessades, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a LEA per escrit a l’adreça postal Albiguesos, 32, àtic 2a o a l’adreça electrònica info@LimitedEditionAthletes.com en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels seus drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Aquesta revocació no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LEA es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials o a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, LEA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts, amb una raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb l’LSSICE, LEA no duu a terme pràctiques de correu brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per les persones usuàries. En conseqüència, en cadascun dels formularis del lloc web la persona usuària té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. Així mateix, LEA es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.